Dr Salari CV Form KMSU - Final 1393.pdf

+ نوشته شده توسط دكتر محمدعلی سالاری علی آبادی در چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 19:5 |
منابع امتحانی درس روش تحقيق پيشرفته کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی واحد پردیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در نيمسال دوم ۱۳۹۲-۱۳۹۱ عبارتند از:

۱- جزوه کلاسی

۲- فایل های فشرده شده زیر

توجه: سوالات بصورت تشریحی می باشد به دوستان خود نیز بگوئید. 

http://oceanography.persiangig.com/Advanced_Research_Methodology.docx

+ نوشته شده توسط دكتر محمدعلی سالاری علی آبادی در چهارشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۲ و ساعت 17:23 |
منابع امتحانی درس اقیانوس شناسی ماهواره ای دکتری رشته زيست شناسی جانوران دريا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در نيمسال دوم ۱۳۹۲-۱۳۹۱ عبارتند از:

۱- جزوه کلاسی

۲- فایل های فشرده شده زیر

توجه: سوالات بصورت تشریحی می باشد به دوستان خود نیز بگوئید.

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://oceanography.persiangig.com/Satellite-Oceanography-(1).rar

 

 

+ نوشته شده توسط دكتر محمدعلی سالاری علی آبادی در چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۹۲ و ساعت 22:20 |

منابع امتحانی درس بیولوژی پیشرفته دریا کارشناسی ارشد رشته بیولوژی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در نيمسال دوم ۱۳۹۲-۱۳۹۱ عبارتند از:

۱- جزوه کلاسی

۲- فایل های فشرده شده زیر

توجه: سوالات بصورت تستی چهار گزینه ای و تشریحی می باشد به دوستان خود نیز بگوئید.

http://oceanography.persiangig.com/Marine_Biology.pdf

http://oceanography.persiangig.com/Marine_Biology.DOC

http://oceanography.persiangig.com/Plankton.ppt

Marine ecology- Invitation to oceanography-Lec9Chap9.PPT

+ نوشته شده توسط دكتر محمدعلی سالاری علی آبادی در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 20:48 |

منابع امتحانی درس مدیریت و اثرات انسان بر دریاها دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نيمسال دوم ۱۳۹۲-۱۳۹۱ عبارتند از:

۱- جزوه کلاسی

۲- فایل فشرده شده زیر

توجه: سوالات بصورت تستی چهار گزینه ای و تشریحی می باشد به دوستان خود نیز بگوئید.

http://oceanography.persiangig.com/Management%20and%20human%20impacts%20on%20sea.rar

+ نوشته شده توسط دكتر محمدعلی سالاری علی آبادی در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 20:47 |

منابع امتحانی درس اکولوژی دریا دانشجویان کارشناسی رشته زیست شناسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیمسال دوم ۱۳۹۲-۱۳۹۱عبارتند از:

جزوه مبانی اکولوژی دریا رو در آدرس زير upload کردم:

http://oceanography.persiangig.com/Marine_Ecology.pdf

جزوه آزمایشگاه مبانی اکولوژی دریا رو در آدرس زير upload کردم:

http://oceanography.persiangig.com/Marine%20Ecology%20Laboratory.pdf

+ نوشته شده توسط دكتر محمدعلی سالاری علی آبادی در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 20:45 |
منابع امتحانی درس فناوري زيستي جانوران دريا دکتری رشته زيست شناسی جانوران دريا واحد پردیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در نيمسال دوم ۱۳۹۲-۱۳۹۱ عبارتند از:

۱- جزوه کلاسی

۲- فایل های فشرده شده زیر

توجه: سوالات بصورت تستی چهار گزینه ای و تشریحی می باشد به دوستان خود نیز بگوئید.

http://oceanography.persiangig.com/biotechnology-of-marine-animals.pdf

http://oceanography.persiangig.com/Marine biotechnology and its potential.pdf

+ نوشته شده توسط دكتر محمدعلی سالاری علی آبادی در جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 14:4 |

منابع امتحانی درس فنآوري زيستي دريا و پتانسيل هاي آن کارشناسی ارشد رشته زيست فنآوري دريا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در نيمسال دوم ۱۳۹۲-۱۳۹۱ عبارتند از:

۱- جزوه کلاسی

۲- فایل های فشرده شده زیر

توجه: سوالات بصورت تستی چهار گزینه ای و تشریحی می باشد به دوستان خود نیز بگوئید.

http://oceanography.persiangig.com/Marine biotechnology and its potential.pdf

http://oceanography.persiangig.com/biotechnology-of-marine-animals.pdf

+ نوشته شده توسط دكتر محمدعلی سالاری علی آبادی در جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 13:25 |

منابع امتحانی درس فرآيندهاي بوم شناختي بوم سازگانهاي دريايي دکتری رشته بوم شناسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در نيمسال اول ۱۳۹۲-۱۳۹۱ عبارتند از:

۱- جزوه کلاسی

۲- فایل های فشرده شده زیر

توجه: سوالات بصورت تشریحی می باشد به دوستان خود نیز بگوئید.

http://oceanography.persiangig.com/Marine_Biology.pdf

http://oceanography.persiangig.com/Marine_Biology.DOC

http://oceanography.persiangig.com/Plankton.ppt

Marine ecology- Invitation to oceanography-Lec9Chap9.PPT

+ نوشته شده توسط دكتر محمدعلی سالاری علی آبادی در جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 13:6 |
منابع امتحانی درس بيوانفورماتيک دانشجويان کارشناسي ارشد رشته زيست فنآوري دريا دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر نيمسال اول ۱۳۹۲-۱۳۹۱ عبارتند از:

۱- جزوه کلاسی

۲- فایل فشرده شده زیر:

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://oceanography.persiangig.com/Bioinformatics.rar

+ نوشته شده توسط دكتر محمدعلی سالاری علی آبادی در جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 10:33 |